Elektroodpady, baterie, akumulatory, świetlówki

Ilustracja do artykułu elektroniczne.jpg

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera szkodliwe substancje, które mogą stanowić znaczne zagrożenie zdrowotnie i negatywnie wpłynąć na stan środowiska. Dlatego prawo polskie i europejskie klasyfikuje się je jako odpady niebezpieczne i nakazuje ich selektywne zbieranie.

Odbiór dużych elektroodpadów

Elektroodpady o dużych gabarytach, takie jak np. lodówki, pralki, kuchenki elektryczne, trzeba wystawiać w Miejscach Gromadzenia Odpadów przy swoich posesjach w ramach tzw. wystawek odpadów wielkogabarytowych odbywających się zgodnie z harmonogramem odbioru >>

Tak jak odpady wielkogabarytowe, duże elektroodpady należy wystawić przed posesję od godziny 6.00 dnia poprzedzającego wywóz do godziny 6.00 w dniu wywozu odpadów, zgodnie z harmonogramem.

Elektroodpady można też przewieźć własnym transportem  i bezpłatnie przekazać do PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów).

Kontenery na drobne elektroodpady

Mniejsze elektroodpady jak np. telefony komórkowe, komputery i podzespoły, narzędzia elektryczne, drobny sprzęt agd i rtv itp. mogą być wyrzucane do 110 zielonych kontenerów na elektrośmieci rozstawionych na terenie całego Białegostoku. To nowy rodzaj pojemników, który rozszerza system selektywnej zbiórki odpadów w mieście. Mieszkańcy Białegostoku będą teraz mogli jeszcze łatwiej pozbyć się starego, zepsutego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dokładne lokalizacje pojemników dostępne na MAPIE POJEMNIKÓW.

 

 

Świetlówki

Zużyte świetlówki to odpady niebezpieczne. Zawierają rtęć, która może przedostać się do organizmu człowieka wraz ze skażoną wodą, powietrzem lub pożywieniem

Zgodnie z przepisami prawa powinny być zbierane selektywnie. Ponieważ rtęć uwalnia się ze stłuczonej świetlówki, należy dołożyć wszelkich starań, by dostarczyć ją w stanie nieuszkodzonym do punktu zbierania.

Zużyte świetlówki są zbierane w punktach handlowo – usługowych. Można je również bezpłatnie oddać do PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

Baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory, ze względu na obecność w składzie chemicznym metali ciężkich, mogą stanowić znaczne zagrożenie zdrowotne i negatywnie wpłynąć na stan środowiska przyrodniczego. Dlatego prawodawstwo polskie i europejskie klasyfikuje je jako odpady niebezpieczne i nakazuje ich selektywne zbieranie.

W Białymstoku selektywną zbiórką baterii i akumulatorów zajmują się m.in. szkoły, urzędy, placówki handlowo – usługowe, zakłady pracy. Zachęcamy, by wyrzucać i korzystać ze znajdujących się tam odpowiednich pojemników. Zebrane w ten sposób baterie i akumulatory trafią do odpowiednich firm, które zajmują się ich unieszkodliwianiem i odzyskiem zawartych w nich surowców wtórnych.

Informacja o miejscach, w których można oddać zużyte baterie, znajduje się także na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

PSZOK w Hryniewiczach nieodpłatnie przyjmuje zużyte baterie i akumulatory.

----------------

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przekazywanych w rozmowie telefonicznej na infolinii firmy P.U.H.P Lech Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz przepisów krajowych w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, że Administratorem danych osobowych przekazanych w rozmowie telefonicznej na infolinii naszej firmy jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097008 („Administrator”).

Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres, numer telefonu.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym osoba przekazująca dane osobowe może skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail iodo@lech.net.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany powyżej.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).: przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Pana/Panią na infolinii jest niezbędne do wykonania przez Administratora celów związanych z przekazywaną rozmową, w szczególności do celów kontaktowych oraz realizacji stosunków prawnych w ramach, których następuje rozmowa telefoniczna, jak również ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe przekazane w rozmowach telefonicznych mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z rozmowy telefonicznej powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie powierzonego Administratorowi zadania publicznego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Administrator jest uprawniony przetwarzać powierzone dane przez okres realizacji zadania publicznego, nie krócej niż przez 10 lat od daty ich przekazania.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania dostępu do jej danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Osoba, której osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Realizacja powyższych praw polega na złożeniu oświadczenia na adres siedziby Administratora podany wyżej albo na adres poczty elektronicznej iodo@lech.net.pl.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych

Powrót na początek strony