Poziomy odzysku i recyklingu odpadów w Białymstoku

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz o poziomie ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2020 roku, miasta Białystok.

Ilustracja do artykułu poziomy_odzysku.jpg

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2020 r. - 0,003 % (dopuszczalny poziom zgodnie z rozporządzeniem – 35%).

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2020 r. wyniósł 55 % (wymagany poziom zgodnie z rozporządzeniem – 50%).

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2020 r. wynosił 32,95% (wymagany poziom zgodnie z rozporządzeniem – 70%).

Powrót na początek strony