Deklaracje na odbiór odpadów

Sprawami związanymi z deklaracjami i opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi zajmuje się Departament Finansów Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, obsługujący mieszkańców Białegostoku, znajduje się w budynku Biura Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami przy ul. Kamiennej 17.

Godziny pracy referatu pokrywają się z godzinami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim. W poniedziałki: 8.00 – 17.00, od wtorku do piątku: 7.30 – 15.30.

Bezpośrednie numery telefonów do Referatu Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego:
85 869 65 91
85 869 65 92
85 869 65 93
85 869 65 94  
85 869 65 95
85 869 65 97.

Sprawami płatności zajmuje się Referat Księgowości Opłat i Windykacji Urzędu Miejskiego. Bezpośrednie telefony do Referatu:
85 869 60 98
85 869 64 85
85 869 64 86
85 869 64 87
85 869 71 82
85 869 73 29
85 869 73 30.

Informacje telefonicznie udzielane są też pod nr infolinii Urzędu Miejskiego nr 85 879 79 79.

Pełna informacja na temat terminu składania deklaracji, terminów opłat i pracy referatu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego >>

WZORY DEKLARACJI

Rada Miasta Białystok uchwaliła trzy wzory deklaracji:

D-Z - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Wypełnia właściciel nieruchomości, zaznaczając sposób zbierania odpadów komunalnych (selektywny lub nieselektywny) oraz powierzchnię lokalu mieszkalnego. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy dla każdej nieruchomości wypełnić załącznik A-Z i złożyć wraz z deklaracją.

DEKLARACJA D-Z (DOC) >>
ZAŁĄCZNIK A-Z (DOC) >>

D-N  -  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Wypełnia właściciel nieruchomości zaznaczając sposób zbierania odpadów komunalnych (selektywny lub nieselektywny), liczbę i pojemność pojemników, jakie potrzebuje oraz liczbę opróżnień w miesiącu. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, należy dla każdej nieruchomości wypełnić załącznik A-N i złożyć wraz z deklaracją.

DEKLARACJA D-N (DOC) >>
ZAŁĄCZNIK A-N (DOC) >>

D-M - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Wypełnia właściciel wypełniając część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zaznaczając powierzchnię lokalu oraz  części  dotyczącą nieruchomości niezamieszkałej: zaznaczając  pojemność, liczbę pojemników oraz liczbę opróżnień w miesiącu. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy wypełnić załącznik A-M i złożyć wraz z deklaracją.

Jeżeli mieszkanie znajduje się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej deklarację w imieniu mieszkańców składa Zarząd Spółdzielni lub Wspólnoty.

DEKLARACJA D-M (DOC) >>
ZAŁĄCZNIK A-M (DOC) >>

PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA DEKLARACJI

Zgodnie z nowelizacją, dokonaną ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1649), w przypadku ustanawiania pełnomocnika do składania i podpisania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także zawiadomienia o odwołaniu lub zmianie pełnomocnictwa  – obowiązują wzory dokumentów określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2015r., poz. 2337).

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA >>

WZÓR ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE LUB ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA >>

Powrót na początek strony