Stawki i opłaty za odbiór odpadów

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  obowiązujące od 1 marca 2020 r.


Nieruchomości zamieszkałe

1. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych:

Powierzchnia gospodarstwa domowego

Wysokość opłaty

Do 40m2

16 zł/m-c

Od 40,01 do 80 m2

36 zł/m-c

Powyżej 80m2

45 zł/m-c

 

2. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych:

Powierzchnia gospodarstwa domowego

Wysokość opłaty

Do 40m2

32,00 zł/m-c

Od 40,01 do 80 m2

72,00 zł/m-c

Powyżej 80m2

90,00 zł/m-c

 

Nieruchomości niezamieszkałe

1. Jednorazowe opróżnienie pojemnika o określonej pojemności w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

Pojemnik/worek
o określonej pojemności

Stawka opłaty - odbiór odpadów komunalnych
w sposób selektywny

worek
0,08 m3

5,00 zł

worek
0,12 m3

7,00 zł

pojemnik
0,08 m3

3,90 zł

pojemnik
0,12 m3

5,90 zł

pojemnik
0,24 m3

10,00 zł

pojemnik
0,70 m3

30,00 zł

pojemnik
1,10 m3

47,00 zł

pojemność
7,00 m3

329,00 zł

pojemnik
10,00 m3

469,00 zł

pojemnik typu prasokontener
12,00 m3

590,00 zł

pojemnik typu prasokontener 14,00 m3

689,00 zł

pojemnik typu prasokontener powyżej 14,00 m3

738,00 zł

 

2. Jednorazowe opróżnienie pojemnika o określonej pojemności w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

Pojemnik o określonej pojemności

Stawka opłaty - odbiór odpadów komunalnych w sposób nieselektywny

worek
0,08 m3

10,00 zł

worek
0,12 m3

14,00 zł

pojemnik
0,08 m3

7,80 zł

pojemnik
0,12 m3

11,80 zł

pojemnik
0,24 m3

20,00 zł

pojemnik
0,70 m3

60,00 zł

pojemnik
1,10 m3

94,00 zł

pojemność
7,00 m3

658,00 zł

pojemnik
10,00 m3

938,00 zł

pojemnik typu prasokontener
12,00 m3

1180,00 zł

pojemnik typu prasokontener 14,00 m3

1378,00 zł

pojemnik typu prasokontener powyżej 14,00 m3

1476,00 zł

 

W przypadku nieruchomości „mieszanych”, to znaczy takich, które w części są zamieszkałe, a w części niezamieszkałe - opłata stanowi sumę opłat za część zamieszkałą (od powierzchni lokalu) i niezamieszkałą (w zależności od pojemności pojemnika i częstotliwości odbioru).

KATALOG ZWOLNIEŃ Z OPŁATY

Katalog zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących na terenie Gminy Białystok zawiera uchwała Rady Miasta Białystok Nr XVIII/290/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki  tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej  pojemności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 9).

Zgodnie z zapisami uchwały z opłaty zwalnia się:

  • właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.);

aktualnie dochód ten wynosi 701,00 zł w przypadku osoby  samotnie gospodarującej lub 528,00 zł na osobę w rodzinie (dot. wszystkich osób faktycznie zamieszkujących pod adresem i w gospodarstwie domowym wykazywanym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

zwolnienie przysługuje w wysokości 40% miesięcznych stawek opłat,

lub

  • rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 z późń. zm.) spełniającym łącznie następujące kryteria:
  • są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują razem na nieruchomości wraz z rodziną wielodzietną,
  • złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zostali ujęci w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez właściciela danej nieruchomości,
  • posiadają Kartę Dużej Rodziny,

zwolnienie przysługuje w wysokości 50% miesięcznych stawek opłat,

  • właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

           zwolnienie przysługuje miesięcznie w wysokości:

  • od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m2 – 1,00 zł,
  • od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80,00 m2 – 2,00 zł,
  • od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2 – 3,00 zł.

            Jeżeli właściciel spełnia kryteria do objęcia którymkolwiek z w/w zwolnień, celem skorzystania z ulgi niezbędne jest złożenie aktualnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wykazaniem odpowiedniego zwolnienia.

Ponadto informuje się, że uchwałą Nr XIX/299/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 489) Rada Miasta Białystok przyjęła program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Białegostoku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Program pomocy finansowej realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Klepacka 18, Białystok (bliższych informacji w powyższej sprawie udziela MOPR).

Powrót na początek strony