Lekcja segregacji odpadów

Cykl lekcji ekologicznych dotyczących zasad segregacji odpadów komunalnych rusza od 3 października 2019 r. w Białymstoku. Już od dziś placówki oświatowe z terenu miasta mogą zgłaszać się do nas i zamawiać organizację zajęć, na których będziemy uczyć jak w praktyce segregować śmieci w swoich domach.

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów  wprowadza w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska. z 1 lipca 2017 r. rozszerzające zakres segregacji oraz ujednolicające jej zasady w całym kraju. W Białymstoku nowe zasady zaczęły obowiązywać od 1 października 2018 r. Mieszkańcy mają obowiązek  wyrzucać śmieci do kolorowych kontenerów oddzielając papier, szkło, tworzywa sztuczne wraz z metalami, bioodpady i odpady zielone. Dzięki temu ma wzrosnąć poziom odzysku surowców do ponownego wykorzystania.

LEKCJE SEGREGACJI

Do udziału w lekcjach mogą zgłaszać się przedszkola (sześciolatki), szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadpodstawowe (np. licea, technika, szkoły zawodowe), których placówki mają siedzibę na terenie Miasta Białegostoku. Dopuszcza się też udział innych placówek oświatowo-wychowawczych (świetlice, kluby, itp.) z terenu Miasta Białystok.

Lekcje będą odbywały się w okresie od 3 października 2019 r. do 12 czerwca 2020 r.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA PLACÓWKI

Warunkiem zgłoszenia placówki do organizacji lekcji edukacyjnej jest wypełnienie Formularza Uczestnictwa i podpisanie go przez osobę odpowiedzialną (nauczyciela lub wychowawcę) oraz dyrektora placówki, a następnie dostarczenie pocztą  elektroniczną (skan w formacie PDF) na adres e-mail: odpady@um.bialystok.pl.

Powrót na początek strony