Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów od 1 października 2018 r.

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów wprowadza w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska. Zgodnie z tymi przepisami, w Białymstoku nowy system segregacji zacznie obowiązywać od października 2018 roku.

Ilustracja do artykułu nowa_selektywna.jpg

1 lipca 2017 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska rozszerzające obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Przepisy przewidują jednak czas na zmianę systemu w gminach do czasu zakończenia obecnie trwających umów na odbiór odpadów, a najpóźniej do 2022 roku. W Białymstoku nowe umowy z firmami odbierającymi śmieci z terenu miasta zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

Pięć kolorowych pojemników od 1 października 2018 r.

Od tego momentu będziemy mieli obowiązek segregowania odpadów na pięć podstawowych frakcji:
- tworzywa sztuczne i metale (kontener żółty)
- papier (kontener niebieski)
- szkło (kontener zielony)
- odpady biodegradowalne (kontener brązowy)
- zmieszane odpady komunalne.

Dodatkowo pozostanie obowiązek odrębnego przekazywania odpadów:
- wielkogabarytowych (odbierane w trakcie tzw. wystawek zgodnie z harmonogramem lub dostarczone własnym transportem do PSZOK - Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów).
- popiołów i żużli z palenisk domowych (na podstawie harmonogramu)
- odpadów zielonych (na podstawie harmonogramów)
- elektroodpadów (do kontenerów na elektroodpady lub do PSZOK)
- odpadów remontowo-budowlanych (do PSZOK).

Wiosną do mieszkańców Białegostoku trafią ulotki informujące o zmianach jakie czekają nas jesienią. Latem planowana jest kampania informacyjna na ten temat.

Do końca września obowiązują stare zasady selektywnej zbiórki

Do tego czasu odpady segregujemy według dotychczas obowiązujących zasad dzieląc odpady na:
- suche surowce (tworzywa sztuczne, papier i metale)
- zmieszane odpady komunalne
- szkło opakowaniowe
- odpady wielkogabarytowe
- odpady zielone.

Dodatkowo prowadzona jest dobrowolna segregacja w położonych na terenie całego Białegostoku 730 punktach selektywnej zbiórki odpadów, gdzie następuje podział na:
- odpady opakowaniowe z papieru i tektury, makulaturę
- odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali.

Szczegółowe zasady aktualnie obowiązującego systemu selektywnej zbiórki odpadów >>

Ekologia zaczyna się w domach

Mieszkańcy Białegostoku w swoich domach segregując odpady decydują co się z nimi stanie. System jest bowiem zorganizowany w ten sposób, że suche surowce (tworzywa sztuczne, metale i papier) oraz opakowania szklane kierowane są do nowoczesnej sortowni w ZUOK Hryniewicze. Tam są sortowane i przekazywane do ponownego wykorzystania.

Do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (spalarnia) trafiają natomiast te śmieci, które mieszkańcy Białegostoku wyrzucili do kontenerów na zmieszane odpady komunalne. Dzięki spalaniu odpadów w ZUOK Białystok produkowana jest energia elektryczna i cieplna.

Białystok wypełnia obowiązki odzysku surowców

Trzeba pamiętać, że głównym celem rozporządzenia jest  zwiększenie poziomów selektywnej zbiórki odpadów. Osiągnięcie poziomów wymaganych przepisami do 2020 r. w Białymstoku jest możliwe w obecnie działającym systemie selektywnej zbiórki w powiązaniu z instalacjami  do ich zagospodarowania - przede wszystkim nowoczesną sortownią i instalacją termicznego przekształcania. Już w tej chwili nasze poziomy odzysku są dużo wyższe od aktualnie obowiązujących wymagań.

W 2017 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych (tworzyw sztucznych, papieru, metalu i szkła) wyniósł  w Białymstoku ponad 43 %. A tymczasem wymagany był poziom 20 %. W 2020 r. ten poziom ma wynieść 50 %. Obecny system zbiórki w powiązaniu z sortownią, która działa w naszym ZUOK od 1 października 2016 r., pozwoli nam zrealizować poziom wymagany w 2020 r.

Znacznie ograniczyliśmy też poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Według wymagań w 2017 r. należało ten poziom zmniejszyć do 45 %, a w 2020 r. do 35 %. W Białymstoku już w 2017 r. ten poziom ograniczyliśmy ok 1 %.

Powrót na początek strony